Algemene Voorwaarden

TheChinaTrainers logo RGB transparant

Algemene leveringsvoorwaarden van The China Trainers:

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en The China Trainers gesloten overeenkomsten:

Voor deelname/afname aan al onze e-learnings, webinars en in-company traingen geldt:

–  Het is niet toegestaan om iets van onze leervormen over te nemen, te kopiëren of door te spelen aan derden. 

Voor deelname aan live webinars geldt:

– Na registratie wordt een bevestigingsmail gestuurd, gevolgd door factuur. Deze dient uiterlijk voor het webinar te zijn voldaan;

– Afmelden kan tot drie dagen voor het webinar, daarna dient betaald te worden ongeacht deelname;

– Bij te laag aantal deelnemers wordt webinar uitgesteld of afgezegd. In dat geval wordt geld gerestitueerd. 

Voor in-company trainingen geldt:

– Een overeenkomst tussen opdrachtgever en leverancier komt eerst na aanvaarding door leverancier tot stand, incl. de offerte en de algemene leveringsvoorwaarden. Aanvaarding geschiedt door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging;

– Opzeggen van de afspraak tot 11 dagen voor de presentatie/beloofde werk is kosteloos, van 10-4 dagen 50%, 3-1 75%, en op de dag zelf is 100% van de overeengekomen fee verschuldigd;

– De trainer zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De trainer zal zijn medewerkers tot geheimhouding verplichten. De trainer is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen;

–  De trainer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De trainer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen;

– De opdrachtgever is verplicht de trainer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat;

– Alle genoemde kosten zijn exclusief BTW;

– Voor een training wordt minimaal 4 uur (halve dag) in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen;

– Kilometers worden in rekening gebracht tegen € 0,44 /km (ex BTW), tenzij anders vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging;

– Facturatie geschiedt achteraf op basis van werkelijk bestede tijd, tenzij sprake is van een afgesproken projecttarief;

– Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien opdrachtgever tijdige betaling verzuimt dan is 1% rente per maand van het opeisbare bedrag verschuldigd;

– Indien overmacht, ziekte of familie omstandigheden de trainers belemmeren hun training aan te bieden, dan zal de training in overleg met opdrachtgever op een ander moment gehouden worden.  Mocht betaling reeds hebben geschied én de training alsnog niet door kan gaan, dan zal The China Trainers het bedrag restitueren;

– The China Trainers zijn gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt. The China Trainers zullen binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt;

– Reis- en verblijfskosten buiten Nederland worden in rekening gebracht tegen overlegging van nota’s;

– Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de trainer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

The China Trainers is een samenwerkingsverband tussen ChinaMoves en China Access, zij dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid.

ChinaMoves
Stolbergstraat 5
2012EP Haarlem

China Access
Nicolaasweg 94
3581VK Utrecht